دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-143 
7. بررسی اقلیم گردشگری استان خوزستان بر اساس شاخص TCI

صفحه 136-152

علیرضا شکیبا؛ فرشته رضایی؛ الهام یار احمدی