دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-150 
5. ارزیابی میزان آگاهی‌های عمومی شهروندان پیرانشهر از حقوق شهروندی و قوانین شهری

صفحه 1-54

کرامت اله زیاری؛ عبد اله شیخی؛ LVQDI باقرعطاران؛ دیمن کاشفی دوست