دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، فروردین 1392، صفحه 1-150 
3. شناسایی تیپ‌های هوای شهر سقز

صفحه 44-62

هوشنگ قائمی؛ حسین عساکره؛ مهین سجادی


5. تحلیل آماری- سینوپتیکی رخدادهای آستانه دمایی فصل تابستان در غرب کشور

صفحه 84-100

سید منصور شاهرخوندی؛ نوشین رومی نژاد؛ مریم کرمی نژاد