دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-150 
6. ارزیابی پتانسیل های ژئوتوریسم دامنه های جنوبی مکران(جنوب بلوچستان)

صفحه 119-136

ابوالقاسم امیراحمدی؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ نیاز بلوچی؛ محبوبه کوهستانیان؛ سارا الهی