دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-139