دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، بهار و تابستان 1398 
3. ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایت های دره میلانلو (اسفراین)

صفحه 51-71

لیلا گلی مختاری؛ ربابه فرزین کیا؛ الهام بهرام ابادی