همکاران دفتر نشریه

دبیر اجرایی

دکتر رباب رزمی

اقلیم شناسی دانشجوی دکتری دانشگاه زنجان

robab.razmi@znu.ac.ir
09104865725

مدیر اجرایی

دکتر رباب رزمی

اقلیم شناسی دانشجوی دکتری دانشگاه زنجان

robab.razmi@znu.ac.ir