همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

دکتر حسین عساکره

اقلیم شناسی استاد دانشگاه زنجان

asakereh@znu.ac.ir

h-index:  

دبیر اجرایی

رباب رزمی

اقلیم شناسی دانشجوی دکترا دانشگاه زنجان

robab.razmi@znu.ac.ir
09104865725

h-index: