نویسنده = الهام یار احمدی
بررسی اقلیم گردشگری استان خوزستان بر اساس شاخص TCI

دوره 3، شماره 5، فروردین 1388، صفحه 136-152

علیرضا شکیبا؛ فرشته رضایی؛ الهام یار احمدی