نویسنده = حسن سعادتمند
بررسی و شناخت پدیده جزیره گرمایی در کلان‌شهر تبریز

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1387، صفحه 112-132

مجید رضایی بنفشه؛ علی اصغر شیرزاد؛ حسن سعادتمند