کلیدواژه‌ها = بارش
واکاوی احتمال تواتر و تداوم روزهای بارانی در استان مازندران

دوره 9، شماره 18، تیر 1397، صفحه 112-128

لیلا حسینجانی؛ حسین عساکره


برآورد تغییرات مکانی بارش در زاگرس میانی با روش‌های میان‌یابی

دوره 8، شماره 15، بهمن 1395، صفحه 74-93

بهروز ساری صراف؛ کامل آزرم


بررسی تغییر برخی عناصر اقلیمی در استان گلستان با استفاده از آزمون کندال

دوره 3، شماره 5، فروردین 1388، صفحه 10-27

محمود خسروی؛ سمیرا میر دیلمی


بررسی گستره فقر روستایی در سطح استان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 5، فروردین 1388، صفحه 118-135

اسماعیل نصرآبادی؛ علیرضا حمیدیان