کلیدواژه‌ها = ژئوتوریسم
ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایت های دره میلانلو (اسفراین)

دوره 10، شماره 20، تیر 1398، صفحه 51-71

لیلا گلی مختاری؛ ربابه فرزین کیا؛ الهام بهرام ابادی


ارزیابی پتانسیل های ژئوتوریسم دامنه های جنوبی مکران(جنوب بلوچستان)

دوره 7، شماره 14، مهر 1392، صفحه 119-136

ابوالقاسم امیراحمدی؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ نیاز بلوچی؛ محبوبه کوهستانیان؛ سارا الهی