کلیدواژه‌ها = تحلیل خوشه ای
پهنه‌بندی رژیم رطوبت در شمال غرب ایران با استفاده از روش های آماری چند متغیره

دوره 9، شماره 17، بهمن 1396، صفحه 39-58

خدیجه جوان؛ مریم تیموری؛ غلامحسن محمدی


بررسی جاذبه های اکوتوریسمی با استفاده از مدل تحلیل خوشه ای (مطالعه موردی: شهرستان چابهار)

دوره 2، شماره 4، آبان 1387، صفحه 142-164

محمد سلیقه؛ محمد خدابخش علیائی؛ واحد آقائی؛ حمید زمانی