کلیدواژه‌ها = پرفشار جنب حاره‌
تحلیل الگوی فضایی پشته پرفشار جنب حاره بر روی ایران

دوره 8، شماره 16، خرداد 1396، صفحه 1-21

هوشنگ قائمی؛ حسین عساکره؛ مختار فتاحیان