کلیدواژه‌ها = طراحی اقلیمی
تأمین انرژی ساختمان در شهر تبریز با توجه به تغییر اقلیم بر مبنای مدل ANP

دوره 11، شماره 21، تیر 1398، صفحه 139-160

عطا غفاری گیلانده؛ بهروز سبحانی؛ خدیجه میکائیلی؛ فاطمه قویدل


بهینه سازی جهت گیری ساختمان ها در برابر تابش (مطالعه موردی: شهر شیراز)

دوره 8، شماره 16، خرداد 1396، صفحه 96-121

فیروزه کرمی کرد علیوند؛ مهدی نارنگی فرد