موضوعات = اقلیم شناسی
تغییرات دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک در شمال استان فارس

دوره 11، شماره 21، تیر 1398، صفحه 11-32

احمد مزیدی؛ فاطمه جهانی دوقزلو


واکاوی پویایی نوسانات فراسنج‌های آب و هوایی شیراز با رویکرد برخالی

دوره 10، شماره 20، تیر 1398، صفحه 31-50

عبدالعلی کمانه؛ مهدی نارنگی فرد


تأمین انرژی ساختمان در شهر تبریز با توجه به تغییر اقلیم بر مبنای مدل ANP

دوره 11، شماره 21، تیر 1398، صفحه 139-160

عطا غفاری گیلانده؛ بهروز سبحانی؛ خدیجه میکائیلی؛ فاطمه قویدل


واکاوی احتمال تواتر و تداوم روزهای بارانی در استان مازندران

دوره 9، شماره 18، تیر 1397، صفحه 112-128

لیلا حسینجانی؛ حسین عساکره


تحلیل الگوی فضایی پشته پرفشار جنب حاره بر روی ایران

دوره 8، شماره 16، خرداد 1396، صفحه 1-21

هوشنگ قائمی؛ حسین عساکره؛ مختار فتاحیان


تحلیل فراوانی و توزیع مراکز ثقل بارشهای تابستانه در زاگرس جنوبی

دوره 8، شماره 16، خرداد 1396، صفحه 21-41

نصرت فرهادی؛ امیر گندمکار؛ مجید منتظری


پهنه بندی احتمال وقوع خشکسالی‌ها و ترسالی های شمال غرب ایران

دوره 8، شماره 16، خرداد 1396، صفحه 68-95

رباب رزمی؛ فاطمه ستوده


مقایسه شاخص های آسایش برای ارزیابی راحتی اقلیمی شهر تهران

دوره 8، شماره 16، خرداد 1396، صفحه 145-169

بهلول علیجانی؛ زینب سادات رضوی


برآورد تغییرات مکانی بارش در زاگرس میانی با روش‌های میان‌یابی

دوره 8، شماره 15، بهمن 1395، صفحه 74-93

بهروز ساری صراف؛ کامل آزرم


تحلیل طیفی میانگین سالانه کم فشار دریای سرخ طی دوره 1389-1330

دوره 8، شماره 15، بهمن 1395، صفحه 139-150

هوشنگ قائمی؛ حسین عساکره؛ شیما رضایی