نقش مدیریت شهری در ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی ( مطالعه موردی: فرون آباد تهران)

دوره 5، شماره 10، مهر 1390، صفحه 1-33

حسین حاتمی نژاد؛ امین صفدری؛ رحمان پارسا؛ محمد صفدری


ارزیابی نقش وقف زمین بر شاخص های فیزیکی مسکن (محدوده مورد مطالعه عبدالله آباد ضیابری رشت)

دوره 6، شماره 11، تیر 1391، صفحه 1-44

احمد پوراحمد؛ امین صفدری؛ رحمان پارسا؛ محمد صفدری


تحلیل الگوی فضایی پشته پرفشار جنب حاره بر روی ایران

دوره 8، شماره 16، خرداد 1396، صفحه 1-21

هوشنگ قائمی؛ حسین عساکره؛ مختار فتاحیان


بررسی الگوی پیچان‌رودی رودخانه اخلمد با استفاده از شاخص های لئوپولد و کورنایس

دوره 10، شماره 19، دی 1397، صفحه 1-14

ملیجه محمدنیا؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ مریم حلاجی


واکاوی روند نیم سده بارش شبکه‌ای پایگاه آفرودیت در ایران

دوره 7، شماره 13، فروردین 1392، صفحه 9-28

اسماعیل نصرآبادی؛ سید ابولفضل مسعودیان


شناسایی و بررسی همدید چرخندها در سال 1382

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1387، صفحه 10-29

سعید موحدی؛ ایوب شهنازی


بررسی تغییر برخی عناصر اقلیمی در استان گلستان با استفاده از آزمون کندال

دوره 3، شماره 5، فروردین 1388، صفحه 10-27

محمود خسروی؛ سمیرا میر دیلمی


تغییرات دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک در شمال استان فارس

دوره 11، شماره 21، تیر 1398، صفحه 11-32

احمد مزیدی؛ فاطمه جهانی دوقزلو


مطالعه تأثیر عامل لیتولوژی بر فرسایش و تولید رسوب در حوضه آبخیز تنگه ونایی شهرستان بروجرد

دوره 10، شماره 19، دی 1397، صفحه 15-34

لیلا منتصری؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ علی کوشانفر