اصول اخلاقی انتشار مقاله

 سیاست های اخلاقی این مجله براساس اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر (Cope) اینجا و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. مشروح اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر در آدرس زیر نیز قابل دسترسی است:   http://publicationethics.org

وظایف و مسئولیت های سردبیر و  دبیران علمی:

  1. دبیران علمی این نشریه باید رونوشت های ارسال شده را تا هنگام انتشار، محرمانه نگه دارند.
  2. دبیران علمی این نشریه باید اصل بینامی داوران را حفظ کنند.
  3. دبیران علمی این نشریه باید از تعارض منافع جلوگیری کنند.
  4. دبیران علمی این نشریه نباید اطلاعات رونوشت ها را برای افرادی غیر از نویسندگان، نویسنده ی مسئول و داوران فاش کنند.
  5. رونوشت های منتشر نشده توسط دبیران علمی و یا اعضای دیگر برای مقاصد شخصی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

وظایف و مسئولیت های مؤلفان:

  1. رونوشت ها نباید در جای دیگری (بجز در قالب چکیده یا بخشی از یک سخنرانی، مقاله ی مروری، یا پایان نامه) چاپ شده باشند یا توسط نشریه دیگری تحت بررسی باشند.
  2. کی از شرایط ارسال رونوشت اینست که مؤلفان اجازه ی ویرایش آنرا برای خوانایی بیشتر بدهد.
  3. از مؤلفان انتظار میرود تا حامی مالی را برای اجرای و آماده سازی روند تحقیق به طور خلاصه بیان کنند
  4. از آنجا که سرقت ادبی یکی از خطاهای جدی و غیراخلاقی محسوب میشود، همه ی مؤلفان میبایست بدانند که رونوشت های ارسال شده به این نشریه ممکن است توسط نرم افزارهای سرقت ادبی مورد تحلیل قرار گیرد.

مصادیق نقض اصول اخلاقی انتشار توسط نویسندگان:

سرقت ادبی: سرقت ادبی به معنای استفاده ی عمدی از مقالات یا ایده های شخص دیگر به نام خود است. حتی استفاده از یک جمله شخص دیگر یا جملات قبلی خود بدون ذکر منبع، سرقت محسوب میشود.

داده سازی و تحریف: داده سازی هنگامیست که محقق در عمل مطالعه ای را انجام نداده اما داده و نتیجه گیری ارائه میدهد. تحریف نیز هنگامی رخ میدهد که تحقیقی را انجام داده اما داده ها و نتایج آن را تغییر میدهد.

سهیم کردن نادرست مؤلف دیگر: همه ی مؤلفان لیست شده در مقاله می بایست در انجام آن سهیم باشند.

دستکاری منابع: هنگامی ست که در قسمت پایانی یک رونوشت منابع متعددی ذکر می شود، در حالیکه در محتوای متن نامی از آن ها برده نشده است.