نویسنده = نصرت فرهادی
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل فراوانی و توزیع مراکز ثقل بارشهای تابستانه در زاگرس جنوبی

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 21-41

نصرت فرهادی؛ امیر گندمکار؛ مجید منتظری