شماره جاری: دوره 12، شماره 23، اسفند 1399 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی