شماره جاری: دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398 

7. تأمین انرژی ساختمان در شهر تبریز با توجه به تغییر اقلیم بر مبنای مدل ANP

صفحه 139-160

عطا غفاری گیلانده؛ بهروز سبحانی؛ خدیجه میکائیلی؛ فاطمه قویدل


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

شاپا چاپی
3451-2345