اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ابوالفضل مشکینی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

meshkiniatmodares.ac.ir

سردبیر

دکتر سعید جهان بخش

هیدروکلیماتولوژی استاد دانشگاه تبریز

jahanbakhshsaeedatyahoo.com
09141120860- 041-33392304

مدیر اجرایی

دکتر حسین عساکره

اقلیم شناسی استاد دانشگاه زنجان

asakerehatznu.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر حسین عساکره

اقلیم شناسی استاد دانشگاه زنجان

asakerehatznu.ac.ir

مدیر تحریریه

دکتر حسین عساکره

اقلیم شناسی استاد دانشگاه زنجان

asakerehatznu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتراحمد پوراحمد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد/دانشگاه تهران

apouraatut.ac.ir

دکتر سعید جهان بخش

هیدروکلیماتولوژی استاد/دانشگاه تبریز

jahanbakhshsaeedatyahoo.com

دکتر رضا خوش رفتار

ژئومورفولوژی استادیار دانشگاه زنجان

khoshraftaratznu.ac.ir

دکتر محمد حسین رامشت

استاد دانشگاه اصفهان

m.h.rameshtatgeo.ui.ac.ir

دکتر محمد رضا رضوانی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه تهران

rrezvaniatut.ac.ir

دکتر علی زنگی آبادی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه اصفهان

alizaatltr.ui.ac.ir

دکتر محمد سلیقه

اقلیم شناسی دانشیار دانشگاه خوارزمی

salighehattmu.ac.ir

دکتر حسین عساکره

اقلیم شناسی استاد دانشگاه زنجان

asakereh1atyahoo.com

دکتر محسن کلانتری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه زنجان

mohsenkalantariatyahoo.com

دکتر مهران مقصودی

ژئومورفولوژی دانشیار دانشگاه تهران

maghsoudatut.ac.ir

دکتر بهروز محمدی یگانه

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشگاه زنجان

behrozyeghanehatyahoo.com

دکتر ابوالفضل مسعودیان

اقلیم شناسی استاد دانشگاه اصفهان

s.a.masoudianatgeo.ui.ac.ir

دکتر حسین نگارش

ژئوومورفولوژی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

h_negareshatyahoo.com

دبیر اجرایی

رباب رزمی

اقلیم شناسی دانشجوی دکترا دانشگاه زنجان

robab.razmiatznu.ac.ir
09104865725