کلیدواژه‌ها = خوداتکایی اقتصادی. : بخش باجگیران
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و واکاوی نقش اشتغال زنان در اقتصاد خانوارهای روستایی مطالعه موردی: بخش باجگیران شهرستان قوچان

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 114-136

احمد رومیانی؛ بهناز قاسمی راد؛ الیاس چهرازی