کلیدواژه‌ها = تحلیل خوشه‌ای
تحلیل طیفی میانگین سالانه کم فشار دریای سرخ طی دوره 1389-1330

دوره 8، شماره 15، بهمن 1395، صفحه 139-150

هوشنگ قائمی؛ حسین عساکره؛ شیما رضایی


شناسایی تیپ‌های هوای شهر سقز

دوره 7، شماره 13، فروردین 1392، صفحه 44-62

هوشنگ قائمی؛ حسین عساکره؛ مهین سجادی


شناسایی و ارزیابی دقیق نواحی آب و هوایی استان اصفهان از دیدگاه آسایش اقلیم گردشگری

دوره 5، شماره 10، مهر 1390، صفحه 1-33

محسن عباس نیا؛ عیسی ابراهیم زاده؛ الهه عسگری