موضوعات = ژئومورفولوژی
تعداد مقالات: 3
1. مقدمه‌ای بر روش‌شناسی در ژئومورفولوژی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 52-81

امیر کرم


2. بررسی الگوی پیچان‌رودی رودخانه اخلمد با استفاده از شاخص های لئوپولد و کورنایس

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-14

ملیجه محمدنیا؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ مریم حلاجی


3. مطالعه تأثیر عامل لیتولوژی بر فرسایش و تولید رسوب در حوضه آبخیز تنگه ونایی شهرستان بروجرد

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-34

لیلا منتصری؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ علی کوشانفر