تعداد مقالات: 140
-48. نقش مدیریت شهری در ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی ( مطالعه موردی: فرون آباد تهران)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-33

حسین حاتمی نژاد؛ امین صفدری؛ رحمان پارسا؛ محمد صفدری


-47. ارزیابی نقش وقف زمین بر شاخص های فیزیکی مسکن (محدوده مورد مطالعه عبدالله آباد ضیابری رشت)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-44

احمد پوراحمد؛ امین صفدری؛ رحمان پارسا؛ محمد صفدری


-44. تحلیل الگوی فضایی پشته پرفشار جنب حاره بر روی ایران

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-21

هوشنگ قائمی؛ حسین عساکره؛ مختار فتاحیان


-41. بررسی الگوی پیچان‌رودی رودخانه اخلمد با استفاده از شاخص های لئوپولد و کورنایس

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-14

ملیجه محمدنیا؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ مریم حلاجی


-39. بررسی اثرات طرح صدور سند مالکیت اماکن در توسعه روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان نیمروز)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1389، صفحه 9-23

حمید حیدری مکرر؛ رحمت الله قاسمی صالح بابری


-38. توسعه یکپارچه نواحی روستایی و شهری؛ رویکردی فضایی و استراتژیک در نظام برنامه ریزی سکونتگاهی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1392، صفحه 9-36

محمد رضا پور محمدی؛ علی طورانی؛ معصومه حسینلو


-37. واکاوی روند نیم سده بارش شبکه‌ای پایگاه آفرودیت در ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 9-28

اسماعیل نصرآبادی؛ سید ابولفضل مسعودیان


-36. شناسایی و بررسی همدید چرخندها در سال 1382

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1387، صفحه 10-29

سعید موحدی؛ ایوب شهنازی


-34. بررسی تغییر برخی عناصر اقلیمی در استان گلستان با استفاده از آزمون کندال

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1388، صفحه 10-27

محمود خسروی؛ سمیرا میر دیلمی


-33. بررسی اسکان غیررسمی در روستاهای پیرامون کلانشهر کرج مورد: روستای محمود آباد

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1388، صفحه 10-27

وحید ریاحی؛ سعید عزیزی


-31. کاربرد روش ترکیب خطی وزن دار در ارزیابی میزان آسیب‌پذیری خطر زلزله در شهر خوی

دوره 10، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 11-30

حسن محمود زاده؛ هادی حکیمی


-30. تغییرات دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک در شمال استان فارس

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 11-32

احمد مزیدی؛ فاطمه جهانی دوقزلو


-27. سنجش درجه توسعه یافتگی کشاورزی در شهرستان های استان فارس با استفاده از روش سیستیماتیک

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-44

حمید برقی؛ آسیه حسنی نژاد؛ محسن شایان


-25. مطالعه تأثیر عامل لیتولوژی بر فرسایش و تولید رسوب در حوضه آبخیز تنگه ونایی شهرستان بروجرد

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-34

لیلا منتصری؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ علی کوشانفر