تحلیل آسایش اقلیمی اصفهان

نویسنده

هیات علمی/ دانشگاه اصفهان

چکیده

آگاهی از آسایش اقلیمی، نقش مهمی را در زندگی انسان و فعالیت‌های او بازی می‌کند. وضعیت سلامتی انسان‌ها، گردشگری، تفریح و ورزش در ارتباط مستقیم با آسایش اقلیمی هر مکان است. این پژوهش با هدف شناخت وضعیت آسایش اقلیمی ایستگاه اصفهان انجام شد. میزان آسایش اقلیمی این ایستگاه‌ با استفاده از داده‌های روزانه متغیرهای اقلیمی و شاخص‌های دمای موثر استاندارد(SET*) و دمای معادل فیزیولوژیک(PET) تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بر اساس شاخص SET*، ایستگاه اصفهان در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و مهر و بر اساس شاخص PET نیز ماه‌های فرودین، مهر و اردیبهشت به ترتیب بالاترین میزان آسایش اقلیمی را دارند. به طور کلی بر اساس شاخص SET*، 11 درصد و بر اساس شاخص PET، 9 درصد از روزهای سال از وضعیت مطلوب اقلیمی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Climatic Comfort in Isfahan

نویسنده [English]

  • A.H. Halabian
چکیده [English]

The knowledge about climatic comfort plays an important role in the human beings' life and their activities. Human’s health and activities, especially in tourism, leisure time and sports are directly related to climatic comfort in every region. This paper analyses the climatic comfort in the province of Esfahan. Rates of climatic comfort in meteorological Stations were analyzed using daily data climatic parameters and Standard Effective Temperature (SET*) and also Physiological Equivalent Temperature (PET) indexes. The results showed that according to SET* index, Esfahan station has been of the highest climatic comfort in April, May and October sequentially. Also, according to PET index, Esfahan station has been of the highest climatic comfort in April, October and May sequentially. Generally, climatic comfort in Esfahan station according to SET* and PET indexes, is 11 and 9 percent sequentially.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standard Effective Temperature
  • Physiological Equivalent Temperature
  • Climatic Comfort
  • Isfahan