شماره جاری: دوره 12، شماره 23، اسفند 1399 

مطالعه و بررسی میزان اثرگذاری ساختارهای طبیعی و محیطی در پراکنش فضایی-مکانی سکونتگاه‌های عصرآهن شهرستان هوراند

صفحه 89-108

سحر بختیاری؛ بهروز عمرانی؛ رضا سلمانپور؛ ُسیده زهرا ابطحی فروشانی؛ سپیده بختیاری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی