بررسی و ارزیابی کاربری اراضی بافت فرسوده شهری (نمونه موردی؛ محله ستارخان شهر خرم‌آباد)

نویسندگان

1 دانشیار

2 کارشناسی ارشد

چکیده

دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن یکی از مؤلفه‌های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است. امروزه مفهوم زمین و فضاهای شهری هم به لحاظ طبیعی و کالبدی و هم به لحاظ اقتصادی– اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده و در نتیجه ابعاد و اهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار وسیع و غنی‌تر شده است. بدیهی است استفاده از زمین و فضا به عنوان یک منبع عمومی، حیاتی و ثروت همگانی، بخصوص در شهرهایی که با مشکل زمین مواجه هستند باید تحت برنامه‌ریزی اصولی انجام پذیرد. در سال‌های اخیر رشد بی‌رویه و شتابان شهرها، مشکلات شهری بسیاری ایجاد نموده است. یکی از این مشکلات قابل توجه در شهرها وجود بافت‌های فرسوده می‌باشد که خود منشأ بسیاری از مشکلات شهری از جمله مسائل اقتصادی- اجتماعی، کالبدی- فیزیکی، زیست محیطی و امنیتی می‌باشد که همه‌ی این‌ها زمینه ناپایداری را در شهرها فراهم کرده است.
تحقیق حاضر با هدف بررسی و تحلیل کاربری اراضی یکی از محلات فرسوده و تقریباً قدیمی شهر خرم‌آباد به نام ستارخان با استفاده از روش مطالعه تحلیلی و توصیفی و با نوع پژوهش کاربردی- توسعه‌ای انجام گرفته است. شهر خرم آباد به لحاظ مقر خاص جغرافیایی‌اش که به صورت تقریباً دره‌ای و به شکل کاسه ای در میان کوهها احاطه شده با مشکل محدودیت توسعه فیزیکی شهر و همچنین کمبود زمین مواجه می‌باشد، علاوه بر این معضل یکی دیگر از مشکلاتی که شهر با آن مواجه است وجود بیش از 258 هتکار زمین در قالب 28 محله فرسوده است؛ که با در نظر گرفتن موارد فوق، شهر خرم‌آباد بررسی علمی و برنامه ریزی دقیق و مناسبی جهت کاربری اراضی‌اش می طلبد.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه از استانداردهای کاربری‌های شهری فاصله داشته و جوابگوی نیاز ساکنان در شرایط فعلی نمی‌باشد و اینکه نابسامانی در کاربری زمین این محدوده با توجه به فرسوده بودن آن موجب عدم آسایش شهروندان شده است. این محله از نظر ترکیب و توزیع کاربری‌ها دستخوش عدم تعادل و ناهماهنگی می‌باشد. نتایج حاصل از ارزیابی کیفی با استفاده از ماتریس سازگاری نشان می‌دهد که برخی کاربریها مثل: مسکونی، مذهبی، مهد کودک و کودکستان، تجاری محله‌ای و روزانه؛ سازگاریشان با کاربری‌های دیگر بیشتر است. در ماتریس مطلوبیت می‌بینیم واحدهای مسکونی تک خانواری و مسیرهای پیاده و دوچرخه نسبت به محل استقرارشان مطلوبیت بالایی را نشان می‌دهند. در ماتریس ظرفیت؛ مهد کودک و کودکستان از آنجایی که در سطح واحد همسایگی به ارائه خدمات می‌پردازند نسبت به محله بی‌تفاوت هستند، دبیرستان در محدوده‌ی ناحیه خدمات دهی می‌کند و نسبت به محله و واحد همسایگی نامتناسب است و مسجد که از قدیم الایام یکی از عناصر اصلی محله بوده نسبت به آن کاملاً متناسب است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey and Evaluation of Land Application of Urban Rusty Texture (Case; Khoram Abad, Satar Khan district)

نویسندگان [English]

  • A Movahed 1
  • A Maleki 2
  • S Bavafa 2
1 Associate Professor
2 M. Sc
چکیده [English]

 Equitable access to land and optimal usage of it, is one of the major components in sustainable development and social justic. Today, the concept of land and urban spaces have been changed qualitatively , both naturally and physically and also economically and socially and therefore the scope and objectives of urban land application have been more extensive and rich. Obviously, the use of land and space as a public and vital resource and public wealth, especially in cities that faced the land problem must be carried out under the principles planning. In recent years, the rapid uncontrolled growth of cities has caused many urban problems. One of these significant problems in the cities is the rusty textures that it is origin of many urban problems, including economical- social, somatogenic- physical, environmental and security issues that all have provised the instability in urban areas.
The purpose of  the research is survey and analysis of land application of one of  the rusty and almost old textures in Khorramabad called Sattar Khan by using analytical and descriptive study has been done by applied - development research. Khorramabad due to its special geographical site that has been surrounded by mountains as a bowl-shaped valley is faced hard limitation of physical development of cities and also land shortage, moreover, another problems which the city faces, is the existence of more than 258ha as 28 rusty districts. As it was mentioned above, Khorramabad requires scientific study and accurate and appropriate planning to control its land.
The research findings show that land application of controlled area is far from cities standards application and it can't meet the residents' needs in current situation and thus unorganization in land application in this area regard to its rusty textures has caused lack of confidence of citizen. This district is subject to imbalance according composition and distribution of applications. The results of the qualitative assessment by using of the compatibility matrix show that some applications such as: Residential, religious, preschool and kindergartens, local and daily business; their addaptation is more with other applications. In Utility matrix is shown those Single-family residential units and Pedestrian and bike directions rather than their sites, show high utility. In capacity matrix; since preschool and kindergarten serve at the neighborhood and they ignore their district. High school gives service in its range of area and it is inappropriate toward district and the neighborhood and mosque which has existed as one of the main elements of the neighborhood is perfectly fit to it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • land application
  • land
  • rusty texture
  • Satar Khan's district
  • Khoram Abad