اهداف و چشم انداز

 

به نام خدا

دانش دیرینه جغرافیا در طی تاریخ پرفراز و نشیب خود عقاید، نظرات و کاربری های پرشمار و گوناگونی را تجربه کرده است. این سرگذشت، جغرافیای نوین را پیش روی ما قرارداده است که بر اساس آن کنش ها، واکنش ها، برهم کنش ها و اندرکنش های محیط و انسان را به شکل سیستماتیک درک کنیم. با این امید که محدودیت ها و امکانات حاصل از این روابط را شناسایی نموده در جهت رفع مشکلات و بهره مندی از امکانات گام برداریم. نشریه  اندیشه جغرافیایی با هدف اینکه در این مهم سهم داشته باشد، طراحی و راه اندازی شد. بدین ترتیب این نشریه حامل نظرات تمامی اندیشمندان و جغرافیدانان ایرانی برای شناخت انواع روابط انسان-محیط خواهد بود. با این امید که در دستیابی به اهداف جغرافیای نوین گام های موثری برداشته شود.