اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر حسین عساکره

اقلیم شناسی گروه جغرافیا، اقلیم شناسی، دانشگاه زنجان، ایران

asakerehznu.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر حسین عساکره

اقلیم شناسی استاد دانشگاه زنجان

asakerehznu.ac.ir

مدیر تحریریه

دکتر حسین عساکره

اقلیم شناسی استاد دانشگاه زنجان

asakerehznu.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر کوهزاد رئیس پور

اقلیم شناسی هیات علمی دانشگاه زنجان

raispourznu.ac.ir

دبیر اجرایی

دکتر رباب رزمی

اقلیم شناسی دانشجوی دکتری دانشگاه زنجان

robab.razmiznu.ac.ir
09104865725

مدیر اجرایی

دکتر رباب رزمی

اقلیم شناسی دانشجوی دکتری دانشگاه زنجان

robab.razmiznu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتراحمد پوراحمد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد/دانشگاه تهران

apouraut.ac.ir

دکتر سعید جهان بخش

هیدروکلیماتولوژی استاد/دانشگاه تبریز

jahanbakhshsaeedyahoo.com

دکتر رضا خوش رفتار

ژئومورفولوژی استادیار دانشگاه زنجان

khoshraftarznu.ac.ir

دکتر محمد حسین رامشت

استاد دانشگاه اصفهان

m.h.rameshtgeo.ui.ac.ir

دکتر محمد رضا رضوانی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه تهران

rrezvaniut.ac.ir

دکتر علی زنگی آبادی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه اصفهان

alizaltr.ui.ac.ir

دکتر محمد سلیقه

اقلیم شناسی دانشیار دانشگاه خوارزمی

salighehtmu.ac.ir

دکتر حسین عساکره

اقلیم شناسی استاد دانشگاه زنجان

asakereh1yahoo.com

دکتر محسن کلانتری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه زنجان

mohsenkalantariyahoo.com

دکتر مهران مقصودی

ژئومورفولوژی دانشیار دانشگاه تهران

maghsoudut.ac.ir

دکتر بهروز محمدی یگانه

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشگاه زنجان

behrozyeghanehyahoo.com

دکتر ابوالفضل مسعودیان

اقلیم شناسی استاد دانشگاه اصفهان

s.a.masoudiangeo.ui.ac.ir

دکتر حسین نگارش

Geomorphology دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

h_negareshyahoo.com