فرایند پذیرش مقالات

 

چگونگی و فرایند پذیرش مقالات و مراحل انجام آن به تفکیک و با جزییات در قسمت راهنمای نویسندگان آورده شده که رعایت آن برای تمامی نویسندگان الزامی است. در شکل زیر فرایند پذیرش مقالات ارائه شده است.