درباره نشریه

                                                                                   

           بسم الله الرحمن الرحیم

مجله اندیشه جغرافیایی درحال اقدام برای اخذ مجوز علمی –پژوهشی می­ باشد.

سایت اختصاصی مجله اندیشه جغرافیایی، آدرس geonot.znu.ac.ir    می ­باشد.

 

اطلاعات نشریه

 رتبه نشریه: علمی-ترویجی

 صاحب امتیاز: دانشگاه زنجان

  ناشر: حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه زنجان- اداره چاپ و انتشار مجلات

 مدیـر مسـؤول :  دکتر ابوالفضل مشکینی

 ســردبــیــر : دکتر سعید جهان بخش

 شاپا: 2345 – 3451 :ISBN

 دوره انتشار: دوفصلنامه

 حوزه‌های انتشار:مجموعه علوم جغرافیا

 دسترسی به مقالات: دسترسی آزاد و رایگان (Open Access)

 نوع داوری: داوری دو مرتبه مخفیانه (بدون انتشار اسامی داوران و مؤلفان)

 ویراستار انگلیسی: دکتر رباب خسروی

  •  

       اعضاء هیأت تحریریه:

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی، رشته و گروه آموزشی

نام دانشگاه

دکتر احمد پوراحمد

استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری گروه جغرافیای شهری

دانشگاه تهران

دکتر سعید جهانبخش

استاد اقلیم شناسی گروه جغرافیای طبیعی

دانشگاه تبریز

دکتر رضاخوشرفتار

استادیار ژئومورفولوژی گروه جغرافیا

دانشگاه زنجان

دکتر محمد حسین رامشت

استاد ژئومورفولوژی گروه جغرافیای طبیعی

دانشگاه اصفهان

دکتر محمد رضا رضوانی

استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی گروه جغرافیای روستایی

دانشگاه تهران

دکتر علی زنگی‌آبادی

دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری گروه جغرافیای شهری

دانشگاه اصفهان

دکتر محمد سلیقه

دانشیار اقلیم‌شناسی، گروه جغرافیای طبیعی

دانشگاه خوارزمی

دکتر حسین عساکره

استاد اقلیم ‌شناسی گروه جغرافیا

دانشگاه زنجان

دکتر محسن کلانتری

دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری گروه جغرافیا

دانشگاه زنجان

دکتر بهروز محمدی یگانه

دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی گروه جغرافیا

دانشگاه زنجان

دکتر سید ابوالفضل مسعودیان

استاد اقلیم ‌شناسی گروه جغرافیای طبیعی

دانشگاه اصفهان

دکتر مهران مقصودی

دانشیار ژئومورفولوژی گروه جغرافیای طبیعی

دانشگاه تهران

دکتر حسین نگارش

دانشیار ژئومورفولوژی گروه جغرافیای طبیعی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 


 مجله اندیشه جغرافیایی طی نامه شماره 843/124 مورخ 26/2/1386 از معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار دریافت داشته است.

نشانی: زنجان، کیلومتر 6 جاده تبریز- معاونت پژوهشی دانشگاه زنجان- اداره چاپ و انتشار مجلات

صندوق پستی: 313- 45195