واکاوی زمانی و مکانی بارش حوضه های آبریز حله و مند

نویسنده

مدرس دانشگاه

چکیده

در این پژوهش با استفاده از داده های 37 ایستگاه باران سنجی و سینوپتیکاقدام به تحلیل  زمانی و مکانی بارش در حوضه های آبریز حله و مند شدهاست.به همین منظور از داده های بارش ماهانه و سالانه حوضه های مورد مطالعه، و با اخذ  از شرکت مدیریت منابع آب کشور(تماب) و سازمان هواشناسی کل کشور با طول دوره آماری20ساله ازسال 1371 الی 1390 بهره گرفته شد. درادامه نیز با استفاده از روش های آمار فضایی از جمله(مرکز میانگین،بیضوی انحراف از معیار،آماره موران جهانی و محلی)جهت بررسی تغییرات فضایی و الگوههای خودهمبستگی فضایی بارش استفاده شد.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که  در بررسی همبستگی بین بارش و عوامل مکانی عامل ارتفاع به ‌ عنوان تأثیرگذارترین و با ثبات ترین عامل مکانی بر مقدار بارش  در منطقه مورد مطالعه شناخته می‌شود. به واقع نقش عامل ارتفاع در میزان تغییرات بارش نسبت به سایر عوامل مکانی از جمله طول و عرض جغرافیایی باثبات تر و مهم تر می باشد. در بررسی تحلیل فضایی  بارش با استفاده از روش های آمار  مورد توجه قرار گرفت. نتایج حاصل از این روش ها نشان داد که بارش سالانه از سال 1371 تا 1390 در پهنه مورد بررسی به روش خودهمبستگی فضایی موران عمومی،بارش سالانه الگویی  (خوشه ای تر) بخود خواهد گرفت.الگوی خوشه ای مورد نظر بعنوان خوشه های با بارش بالا در شرق،شمال شرق و میانه حوضه های مورد مطالعه، و خوشه های با ارزش پایین بارش در قسمت های غرب،جنوب و جنوب غرب منطقه واقع هستند.ویژگی های توصیفی بارش از قبیل مراکز میانگین و بیضوی های انحراف از معیار بارش بیان گر این واقعیت است که مرکز میانگین  در مرکز نقشه و بیضوی انحراف معیار بارش با یک انحراف معیار از میانگین (کرانیگاه) که حدود 68.26درصد پراکندگی داده ها را نشان می دهد، جهت شمال غرب به جنوب غرب را بخود می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of time - spatial rainfall watershed mond and helle

نویسنده [English]

  • saeed balyani
University professor
چکیده [English]

In this study, using data from 37 rain gauges and synoptic in the northern Persian Gulf (Interested catchment basins place) in the South West of Iran, an analysis of changes in precipitation regime results of this study showed that in terms of location the maximum annual precipitation in the northeastern part of the Persian Zagros mountains and Mshrfbh Nahmvarhay within the central, eastern and northeastern minimum annual level of precipitation received in the west and south west Vmnd watershed occurs Hilla. By plotting the height profiles and precipitation along the meridian and selected circuits (circuits 29.28 and 30 degrees north latitude) and (51,52,53 and 54 degrees east longitude meridians), followed by precipitation precipitation trend suggests Highlands region, as in the circuit boards elected from West to East basin precipitation increasing trend. The results of this method showed that annual rainfall from 1370 to 1390 in the area of study, spatial autocorrelation desire to focus public Moran spatial structure (cluster) of precipitation data (cells) is. The precipitation decade (1380 and 1390) and the spatial variation of rainfall (monthly, quarterly) showed that rainfall has a spatial structure is clustered. Clusters with the cluster pattern to the high rainfall in East, North, East and Central basins studied, and clusters with low precipitation values in the West, South and South West area. By plotting the height profiles and precipitation along the meridian and selected circuits (circuits 29.28 and 30 degrees north latitude) and (51,52,53 and 54 degrees east longitude meridians), followed by precipitation precipitation trend suggests Highlands region, as in the circuit boards elected from West to East basin precipitation increasing trend. The same height as the East is from the West to the East has increased. Nsfalnharhay along each of the four sections from north to south basin annual precipitation trend is decreasing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precipitation
  • mond and Hilla
  • spatial structure
  • the northern Persian Gulf
  • Temporal and spatial analysis