تحلیل عوامل مؤثر بر میزان رضایتمندی شغلی کارکنان بخش هتلداری (مطالعه موردی: کارکنان هتل‌های استان مازندران)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی گردشگری، دانشگاه زنجان، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه فردوسی، مشهد

چکیده

گردشگری یکی از صنایع خدماتی است، پس درآمد حاصل از این صنعت، بخشی از تولید ملی داخلی کشور میزبان می‌شود و مستقیماً بر رشد اقتصادی (به دلیل دخیل بودن در تولید ناخالص داخلی) آن کشور تأثیر می‌گذارد در حال حاضر محور مطالعات منطقه‌ای به‌ویژه در مناطق ژئواستراتژیک، «عامل انسانی و منابع اقتصادی» است. هتلداری در تمامی ابعاد آن می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع برای اشتغال‌زایی در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و محلی مطرح باشد. در واقع در عصر حاضر، همه کشورها با توجه به رقابت‌پذیری در عرصه جذب گردشگر در محیط رقابتی، به دنبال افزایش کیفیت خدمات خود و در نتیجه جذب مشتری هستند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایتمندی شغلی کارکنان بخش هتلداری در استان مازندران می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق حاضر افراد شاغل در هتل‌های استان مازندران بوده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که هفت عامل رضایت‌مندی از درآمد، رضایتمندی از محیط کار، رضایت از تعادل حجم کار، احترام متقابل، اعتماد، آموزش و رضایت از امکان ترقی، قادرند حدود 96/67 درصد واریانس متغیرهای تحقیق را تبیین کنند و توجه به این عوامل در میزان رضایت کارکنان ضروری به نظر می‌رسد؛ همچنین تحلیل یافته‌های لیزرل حاکی از آن است که دو عامل رضایت از درآمد و رضایت از امکان ترقی این بخش دارای بیشترین میزان بار عاملی بر سطح میزان رضایت‌مندی نیروی انسانی است و به‌جز عامل کیفیت محیط کار همه عوامل توسعه انسانی در بخش هتلداری در سطح منفی ارزیابی‌شده‌اند. به عبارت دیگر، سطح رضایتمندی میان کارکنان، به سمت نارضایتی کلی متمایل است. درنهایت، می‌توان نتیجه گرفت که در مدل رگرسیونی، سطح رضایت کارکنان هتل به گونۀ معنی‌داری توسعه این بخش گردشگری را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of the effective factors on hotel staff’s satisfaction rate (A case study of Mazandaran province hotel staff)

نویسندگان [English]

  • Arastou Kheirollahi 1
  • ebrahim sharifzadeh aghdam 2
1 MSc in Geography and Tourism Planning, Zanjan University, Zanjan, Iran
2 Ph.D. student of Geography and Urban Planning, Ferdowsi University, Mashhad
چکیده [English]

Nowadays, the main axis of all regional studies especially in geostrategic regions, is based on human resources and economical assets, hospitality and accommodation section in tourism by all means can be one of the main sources for creating jobs in national, regional and local level.
In this era, all countries are trying to attract more and more tourists to their countries via delivering good quality services and satisfaction in order to create income in this field with such a competition. The present study aims the analyzing the effective factors on Mazandaran province hotel staffs job satisfaction rate. It is a practical and descriptive analysis. The participants are Mazandaran hotel staff. The results indicated that there are seven factors including: income satisfaction, work environment satisfaction, the balance in the amount of work, mutual respect, trust, training and promotion possibility which can occupy 67.96% of variables variance. Paying attention to these factors seems to be essential in staff’s satisfaction rate. Also the results of the analysis made by Lazrel software shows 2 factors including income satisfaction and promotion opportunity satisfaction has the biggest factor load effect on employees satisfaction. And also except the quality of the work environment, all the other factors of human development in hotel industry in this region have been evaluated to be negative, in other words, employees are not happy or satisfied. At the end it could be said that in the regression model, the level of satisfaction among hotel employees identify the level of development of this section in tourism industry of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • Staff
  • Hoteling
  • Mazandaran Province
  • Iran