بررسی و ارزیابی تخلفات ساختمانی در حوزه های پیرامونی مادرشهرها (مطالعه موردی: شهر سردرود)

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری

3 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

در دهه های اخیر گسترش تخلفات ساختمانی در بسیاری از شهرهای کشورهای درحال توسعه، یکی از  مهم ترین معضلات ساکنین و مدیران شهری به شمار می رود. در اغلب موارد، این گسترش بی رویه به خاطر کنترل سطحی و مدیریت نامطلوب، چالش برانگیز خواهد بود. هدف این تحقیق ، بررسی و ارزیابی تخلفات ساختمانی، نوع تخلفات و هم چنین شناخت عملکردهای کمیسیون ماده صد در رابطه با تخلفات ساختمانی است. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است. گردآوری اطلاعات مورد نیاز به دو شیوه اسنادی و پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل  318  نفر  از شهروندان سردرود است که با  استفاده از فرمول کوکران به عنوان آزمودنی انتخاب شدند.  و توزیع پرسش نامه ها با روش نمونه گیری تصادفی  انجام یافت. تحلیل یافته ها از طریق تکنیک تحلیل محتوا و آزمونهمبستگی پیرسون صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که عملکرد کمیسیون ماده صد نسبت به پرونده های دارای تخلف به پرداخت جریمه محدود شده است. بنابراین می توان آن را تشویق کننده و گسترش دهنده  تخلفات ساختمانی دانست و هرچه میزان پرونده های ارجاعی به کمیسیون بیشتر بوده، این جهت گیری پررنگ تر و وابستگی شهرداری به درآمدهای ناشی از اخذ جریمه تشدید شده است. در بخش نوع تخلفات ساختمانی مشخص شد که تراکم اضافی با 31 درصد، عمده ترین نوع تخلف ساختمانی بوده است. در  بین  بعضی از انواع تخلفات ساختمانی (مانند تراکم اضافی و تفکیک غیر مجاز) و عملکرد کمیسیون ماده 100 رابطه مثبت و  معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

بررسی و ارزیابی تخلفات ساختمانی در حوزه های پیرامونی مادرشهرها (مطالعه موردی: شهر سردرود)

نویسندگان [English]

  • R. Afzali 1
  • A. Hamidi 2
  • E. Farhadi 3
1 Associate Prof. in Political geography, University of Tehran
2 MA in geography and urban planning, University of Tehran
3 MA in geography and urban planning, University of Tehra
چکیده [English]

In recent decades the expansion of building Infractions in many cities of developing countries, regarding one of the most important issues for denizens and urban managers. In most cases, this inordinate development will be challengeable because of cursory control and improprieties management. This study aimed at investigation and evaluation the building infractions, sort of infractions and a comprehensive cogitation about of the Maddeh Sad Commission functions related to building infractions. The method of research was descriptive and analytic. The collection of requirements data has been done with literature review (documental) and field work survey. Society statistical is 318 persons of Sardroud City, that using of Cochran test as research subjects were selected.  Questionnaires distribution carried out through simple random sampling. That using the content analysis and Pearson's correlation coefficient data analysis were performed. Results of the study show that the functions of Commissione Madde Sad, about infringement cases restrictive to pay of fines. Therefore, it can be construed to encouraging and developing the types of building infractions and so much the amount of cases referring to the Commission was higher, the orientation and municipality dependency to revenues of getting fines were been intensified. In the types of building infractions part, was determined that extra density was been the most important type of building infringement with 31 percent. Eventually, was determined that is a positive and meaning correlation between some types of building infractions (such as additional density and illegal separation) and Commissione Madde Sad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • building infractions
  • Commissione Madde Sad
  • causes and types of building Infractions
  • Sardoud City