پهنه بندی اقلیم کشاورزی کشت سیب‌زمینی در استان کردستان

نویسندگان

1 دبیر آموزش و پرورش

2 استاد بازنشسته گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

چکیده

      یکی از راه­های اساسی برای توسعه و ارتقاء فعالیت­های کشاورزی، تعیین و شناسایی نواحی مستعد برای کاشت با توجه به شرایط اقلیمی و فیزیوگرافی زمین است. لذا در این تحقیق به پهنه‌بندی اقلیم کشاورزی کشت سیب‌زمینی در استان کردستان بر اساس عناصر آب و هوایی و عوامل فیزیکی زمین، با استفاده از عملیات انطباق لایه‌های مختلف در محیط GIS پرداخته شد. عناصر اقلیمی مورد مطالعه شامل بارش سالانه، دمای سالانه، بارش جوانه‌زنی، دمای طول دورۀ رشد، حداقل دمای سه ماهه اول رشد و میزان واحدهای گرمایی(درجه-روز) است .همچنین عوامل فیزیکی زمین از قبیل عمق خاک، تیپ اراضی، شیب، ارتفاع از سطح دریا نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا با بهره‌گیری از شرایط اقلیمی مطلوب برای کشت سیب‌زمینی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی، لایه‌های اطلاعاتی ارزش‌گذاری و طبقه‌بندی شد. سپس با روش مدل همپوشانی شاخص‌ها، عناصر اقلیمی و عوامل فیزیکی زمین به طور جداگانه تلفیق شدند و در نهایت با ترکیب عناصر اقلیمی و عوامل فیزیکی زمین، نقشه پتانسیل کشت سیب‌زمینی در چهار طبقه مختلف تهیه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که عناصر اقلیمی و عوامل فیزیکی زمین بصورت مجزا و تلفیقی در پهنه بندی اقلیم کشاورزی گیاه زراعی سیب زمینی مؤثر هستند .بر این اساس و تحلیل یافته ها مشخص شد که پهنه متوسط با 37 درصد بالاترین درصد مساحت استان جهت کشت سیب‌زمینی به خود اختصاص می­دهد و 2/17درصد مساحت استان که عمدتاً نواحی شمالی استان در محدوده‌های دشت اوباتو را شامل می‌شود، دارای وضعیت نامناسب است. 2/35 درصد از وسعت استان دارای وضعیت مناسب و 7/10 درصد دارای وضعیت بسیار مناسب جهت کشت سیب‌زمینی می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agro-climatic zonation potato cultivation in Kurdistan province

نویسندگان [English]

  • nabi mohamadi 1
  • majid zahedi 2
1 teacher
2 Professor of physical geography
چکیده [English]

One of the main ways to develop and enhance agro-climatic activities is to identify areas susceptible to planting due to the climatic conditions and physiographic of the earth. Therefore, in this research, agricultural climate zoning of potato in Kurdistan province was studied based on climatic elements and physical factors, using the matching operations of layers in the GIS environment. The climatic elements studied include annual precipitation, annual temperature, germination precipitation, growth period temperature, minimum temperature of the first trimester of growth and degree-day. Physical factors such as soil depth, land type, slope and elevation were also evaluated. First , using the favorable climatic conditions for potato cultivation in the GIS environment, the information layers were valued and classified. Then, with the method of index overlaying , climatic elements and physical factors of the earth, they were combined separately, and finally , by combining elements climatic and physical factors, the mapping potential of potato cultivation in the GIS invironmet was prepared in four different classes. The results of the study showed that the climatic elements and physical factors of the land separately and combined, in the zoning of agricultural climate of potato were effective. Accordingly, the analysis of the findings was determined that the average area with 38% is the highest area of the province for cultivating potatoes. 17.2 percent of the province, which is mostly in northern areas of the province in Havatu plain, is inadequate .35% is in good condition and 10.7% has a very good condition for potato cultivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agro climatic
  • GIS
  • Kurdistan
  • Potato
  • Zonation