ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت پارکهای درون شهری )مطالعه موردی: پارکهای شهر خرم آباد(

نویسندگان

1 جغرافیا،علوم انسانی،گلستان،گرگان،ایران

2 دانشجو،علوم انسانی،گلستان،گرگان،ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران

چکیده

امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز موثر در اشکال گوناگون آن قابل مقایسه نیست. شهرها به عنوان کانونهای تمرکز فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکه بتوانند پایداری خود را تنظیم کنند، چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متاثر از سیستم های طبیعی ندارند. در این میان فضاهای سبز شهری به عنوان جزء ضروری و لاینفک پیکره یگانه شهرها در متابولیسم آنها نقس اساسی را دارا می‌باشد که کمبود آنها می تواند اختلالات جدی در حیات شهرها به وجود آورد. هدف از این پژوهش ارزیابی کیفی و تدوین نقش فضای سبز در بهبود زندگی شهروندان و میزان رضایت شهروندان از پارک های درون شهری می باشد. روش پژوهش حاضر ترکیبی تحلیلی- پیمایشی است. همچنین از روش های اسنادی، استفاده شده است که بصورت میدانی و توزیع پرسشنامه در بین ساکنین شهر خرم آباد صورت گرفته و با استفاده از نرم افزار spssبه تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است همچنین برای تبیین فضایی بهتر منطقه و پارک های سطح شهر  از نرم افزار GIS استفاده گردیده است. نمونه آماری این پژوهش براساس فرمول کوکران 382 نفر است. یافته‎های تحقیق بیانگر آن است که بیشتر پاسخ دهندگان وضعیت پارکها را ضعیف ارزیابی نموده اند. نتایج آزمون های آماری نشان می دهد که میزان رضایت ساکنان شهرخرم آباد از وضعیت پارک ها سطح شهر پایین تر از متوسط (5>2.86>1با میانگین 3) می باشد و بر اساس نتایج تکنیک تصمیم گیری چند معیاره COPRAS ، از بین پارک های شهر خرم آباد، پارک معلم با ضریب توسعه(100) به عنوان رتبه اول شناخته شده و پارک شهر با ضریب توسعه (26/97) در رتبه هشتم قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of time - spatial rainfall watershed mond and helle

نویسندگان [English]

  • khodarahm bazi 1
  • javad samiee 2
  • maryam shiravand 1
  • Ebrahim Moammeri 3
1 Geography,Humanities,golestan,gorgan,iran
2 Student,Humanities,golestan, iran
3 PhD Student in Geography and Urban Planning, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, using data from 37 rain gauges and synoptic in the northern Persian Gulf (Interested catchment basins place) in the South West of Iran, an analysis of changes in precipitation regime results of this study showed that in terms of location the maximum annual precipitation in the northeastern part of the Persian Zagros mountains and Mshrfbh Nahmvarhay within the central, eastern and northeastern minimum annual level of precipitation received in the west and south west Vmnd watershed occurs Hilla. By plotting the height profiles and precipitation along the meridian and selected circuits (circuits 29.28 and 30 degrees north latitude) and (51,52,53 and 54 degrees east longitude meridians), followed by precipitation precipitation trend suggests Highlands region, as in the circuit boards elected from West to East basin precipitation increasing trend. The results of this method showed that annual rainfall from 1370 to 1390 in the area of study, spatial autocorrelation desire to focus public Moran spatial structure (cluster) of precipitation data (cells) is. The precipitation decade (1380 and 1390) and the spatial variation of rainfall (monthly, quarterly) showed that rainfall has a spatial structure is clustered. Clusters with the cluster pattern to the high rainfall in East, North, East and Central basins studied, and clusters with low precipitation values in the West, South and South West area. By plotting the height profiles and precipitation along the meridian and selected circuits (circuits 29.28 and 30 degrees north latitude) and (51,52,53 and 54 degrees east longitude meridians), followed by precipitation trend suggests Highlands region, as in the circuit boards elected from West to East basin precipitation increasing trend. The same height as the East is from the West to the East has increased. Nsfalnharhay along each of the four sections from north to south basin annual precipitation trend is decreasing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Precipitation
  • mond and Hilla
  • spatial structure
  • the northern Persian Gulf
  • Temporal and spatial analysis