بررسی و ارزیابی دقت روش های میان‌یابی در برآورد میزان متوسط فشار (QFE) سالانه استان خراسان رضوی

نویسندگان

1 استادیار

2 کارشناس ارشد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

میان یابی یکی از مهم ترین تکنیک هایی است که اقلیم شناسان در مطالعات پهنه ای- مکانی از آن بهره می گیرند. روش های میان یابی برحسب ملاک های مختلف قابل تقسیم بندی هستند. هدف از بررسی حاضر سنجش دقت روشهای مختلف میان‌یابی در برآورد منطقه ای فشار در استان خراسان رضوی و مقایسه با نتایج موجود حاصل از روش گرادیان ارتفاع در منطقه می باشد. در این پژوهش فشار اندازه گیری شده در سطح ایستگاه (QFE) با استفاده از آمار 13 ایستگاه منطقه مطالعاتی محاسبه گردید و با 10 روش در محیط GIS مورد بررسی قرار و در نهایت با روش گرادیان ارتفاع نیز مورد مقایسه قرار گرفت و برای ارزیابی دقت روش ها از شاخص آماری ریشه میانگین مربعات خطا(RMSE) استفاده شد. بررسی ها نشان داد که روش همبستگی و RBF کمترین و روشهای LPI و GPI دارای بیشترین خطا نسبت به سایر روشها می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Accuracy of Interpolation Methods in the Estimation of Annual Average of Pressure (QFE) in Khorasan Razavi Provinc

نویسندگان [English]

  • S Movahedi 1
  • M Soltanian 2
  • M Yoonesi 3
1 Assistant Prof
2 Ms Graduated
3 Ms Student
چکیده [English]

Interpolation is one of the most important techniques that climate experts using it for spatial studying. Interpolation methods are classified based on various criteria. The aim of the present study is assess the accuracy of different interpolation methods to estimate regional pressure and also compare the results with height gradient method in under investigation region. In this study pressure of 13 stations has been used. The data survey by 10 methods using GIS software. The comparison has been done based on root mean square error (RMSE). Result showed that the correlation and RBF methods have lowest and LPI and GPI methods have highest error in compare with other methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpolation- Pressure- Khorasan Razavi- Correlation- LPI- RBF- GPI