دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، فروردین 1388، صفحه 1-143 
بررسی اقلیم گردشگری استان خوزستان بر اساس شاخص TCI

صفحه 136-152

علیرضا شکیبا؛ فرشته رضایی؛ الهام یار احمدی