کاربرد روش های آماری چند متغیره در بررسی وﯾﮋگی های اقلیمی منطقه غرب ایران(کرمانشاه، کردستان، همدان، ایلام، لرستان)

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

پهنه بندی اقلیمی و شناخت مهمترین عوامل و عناصر تاثیرگذار بر هر ناحیه، یکی از راه های شناخت وﯾﮋگی های اقلیمی نواحی است. در این مطالعه، به منظور شناخت صحیح و جامع از اقلیم منطقه غرب، پهنه بندی اقلیمی با روش های نوین آماری مانند تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای انجام شد. برای این منظور،تعداد 18 متغیر اقلیمی از 25 ایستگاه هواشناسی پنج استان منطقه غرب کشور(کرمانشاه، کردستان، همدان، ایلام، لرستان) انتخاب گردید. نتایج حاصل از بررسی با روش تحلیل عاملی بر روی اقلیم منطقه نشان داد که اقلیم استان متاثر از 6 عامل است که این عوامل به ترتیب اهمیت عبارتند از عوامل دمایی، بارشی، رطوبت جوی، غباری، ابرناکی و توفانی. تحلیل خوشه ای روی 6 عامل مذکور وجود 5 ناحیه اقلیمی را در غرب را نشان داد.هم چنیننتایج حاصل نشان داد که عوامل بارشی و دمایی به تنهایی نزدیک به 54 درصد رفتار اقلیمی را در استان تبیین می نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The application of Multivariate Statistical Methods in the Study of Climatic Characteristics of West of Iran (Kermanshah, Kurdistan, Hamedan, Ilam, Lorestan)

نویسندگان [English]

  • H Mirmousavi 1
  • SH Shafiei 2
1 Assistant Pprofessor
2 M.S
چکیده [English]

     Climatic zoning and identify the most important elements affecting the region, is one way of understanding the characteristics of climate regions. In this study, in order to correct and comprehensive understanding of Iran's West Region, climatic zoning with new methods such as statistical factor analysis and cluster analysis was performed. For this purpose, 18 climate variables related to 25 weather stations in five provinces of the West of Country (Kermanshah, Kurdistan, Hamadan, Ilam, Lorestan) was selected Results of the studies the method of factor analysis on climate showed that the 6 factors that affect climate in order of importance these factors are: temperature, precipitation, atmospheric moisture, dust, cloudy and windy. Cluster analysis on six climatic factors are five climatic zones in the West showed. The results also showed that nearly 54 percent of temperature and precipitation alone can explain the behavior of the climate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zoning
  • Factor analysis
  • cluster analysis
  • West region of Iran