بررسی گستره فقر روستایی در سطح استان خراسان رضوی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا

2 استادیار

چکیده

در این پژوهش فقر روستایی در استان خراسان رضوی با تأکید بر درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار گرفته است.  نتایج این پژوهش، حکایت از آن دارد اگر‌چه در سطح کشور، این استان از جهت درصد افراد تحت پوشش جزء استان‌های نسبتاً بهره‌مند محسوب می‌شود. اما این وضعیت برای تمام نواحی یکسان نیست. نگاشت الگوی پراکنش مکانی فقر روستایی در محیط GIS برای نواحی مختلف استان متفاوت است و عموماً با افزایش فاصله شهرستان‌ها از مرکز استان بر میزان فقر و افراد تحت پوشش افزوده می‌شود. بین میزان فقر و فاصله از مرکز استان ضریب همبستگی مثبت 5/0 وجود دارد. اما ضریب همبستگی معنی‌داری بین درصد افراد تحت پوشش با میانگین بارش سالانه مراکز شهرستانها وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extent of Rural Poverty in the Khorasan Razavi Province

نویسندگان [English]

  • E Nasrabadi 1
  • A،R Hamidian 2
1 Ph.D. student
2 Assistant professor
چکیده [English]

In this research, with an emphasis on rural poverty in the province percent of people covered by the Imam Khomeini Relief Committee (RA) has been studied. The results of this study indicate that, although in the country the percentage of individuals covered by the province of relatively benefit. But this situation is not the same for all regions and mapping the spatial distribution pattern of rural poverty in the GIS environment is different for different areas of the province and generally increase with distance from Center on poverty the poverty rate and the coverage is added. Positive correlation between poverty and distance from the center on poverty 0.5 is. . But there is no significant correlation between percent of people cover centers, cities with mean annual precipitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural poverty
  • population covered
  • Relief Committee
  • Khorasan Razavi
  • distance
  • Precipitation