بررسی اقلیم گردشگری استان خوزستان بر اساس شاخص TCI

نویسندگان

1 استادیار

2 کارشناسی ارشد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

صنعت توریسم وسیله مهمی برای تحصیل ارز و شناساندن تولیدات و محصولات داخلی به خارجیان و در نتیجه وسعت و گسترش بازارهای صادراتی است و از نظر اقتصاددانان، جهانگردی یکی از سریع‌ترین راه‌های بازگشت سرمایه است. آب و هوا به عنوان یکی از مهمترین عوامل محیطی در توسعه توریسم محسوب می شود. مطلوبیت آب‌وهوای فصلی تأثیر فراوانی روی میزان درآمدهای توریسمی دارد، بنابراین دارا بودن شرایط مطلوب اقلیمی جزء مزیت‌ها و توان‌های بالقوه برای گردشگری محسوب می‌شود و اغلب مسافران در انتخاب مکان و زمان سفر به شرایط آب‌وهوایی توجه ویژه می‌کنند. در این مقاله با استفاده از شاخص TCI به ارزیابی اقلیم توریسم استان خوزستان پرداخته شده است. این شاخص به شکلی سیستماتیک شرایط اقلیمی را برای توریسم مورد ارزیابی قرار می دهد. برای محاسبه این شاخص پارامترهای میانگین حداکثر ماهانه دمای روزانه، میانگین دمای روزانه، حداقل رطوبت نسبی، میانگین رطوبت نسبی روزانه، بارش، مجموع ساعات آفتابی و سرعت باد مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله شاخص مورد نظر برای 13 ایستگاه سینوپتیک که دارای آمار مشترک 15 ساله (2005-1990)  بودند، محاسبه و سپس نتایج حاصله به محیط GIS وارد گردید و پهنه بندی از شرایط اقلیم توریسمی منطقه خوزستان در ماه های مختلف انجام شد. نتایج حاصل از نقشه ها نشان می دهد که ماه های اسفند و فروردین بهترین شرایط را از نظر اقلیمی برای جذب توریسم داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey Tourism Climate Based on the TCI Index in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • A،R Shakiba 1
  • F Rezaei 2
  • E Yar Ahmadi 3
1 Assistant professor
2 M.s Graduated
3 . M.s Student
چکیده [English]

Tourism industry is an important vehicle for studying foreign exchange and introduction of products and domestic  products and thus develop and expand on export markets, economists  tourism is one of the quickest ways to return of investment. Climate considered as one of the most important environmental factors in tourism development. Seasonal climate effect much on the utility of tourism incomes. so having  favorable climatic conditions consider advantage and potential powers for tourism and travelers in term of choosing place and time consider climate condition particularly.  in This paper aims to assess the effect of climate on tourism conditions of  the province of  Khuzestan using Tourism Climate Index (TCI). This index, systematically evaluates climate condition for tourism. To calculate TCI, Average monthly of maximum and mean daily temperature, minimum relative humidity, average daily relative humidity, precipitation, total sunshine hours and wind speed were used. The model was implemented for 31 stations, with 15-year period (1990-2005) in the study area Then results were entered into the GIS environment and climate conditions for tourism zone of Khuzestan in different months was performed. obtained results of the maps show that the months of March-April is the best climate condition for tourism attraction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • TCI
  • Khuzestan
  • GIS