بررسی تفاوتهای درون منطقه ای به لحاظ شاخص های توسعه یافتگی (نمونه موردی منطقه شمال غرب کشور)

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

بررسی نابرابری و وجوه آن در محدوده های جغرافیایی مختلف در سالهای اخیر مورد توجه شدید برنامه ریزان و سیاستمداران قرار گرفته است. وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن، از نشانه های مهم توسعه نیافتگی است زیرا در حقیقت کشورهایی که امروزه به عنوان کشورهای توسعه یافته شناخته می شوند ضمن اینکه از شاخصهای اقتصادی و اجتماعی بالا برخوردار هستند، توزیع درآمدها و امکانات نیز در آن جوامع نسبتا عادلانه است. اما در کشورهای توسعه نیافته هم مقادیر این شاخصها پایین و هم توزیع آن بسیار ناعادلانه است. نابرابریهای ناحیه ای برای ایران یک ویژگی محسوب می شود و پس از کشور برزیل مقام دوم را در جهان دارا می باشد. آنچه که بعنوان مسأله در این تحقیق مطرح است، نابرابر بودن میزان توسعه در میان شهرستانهای منطقه آذربایجان  می باشد. این تحقیق برآنست تا با استفاده از روشهای سطح بندی و طبقه بندی توسعه یافتگی به تقسیم بندی شهرستانهای منطقه مورد نظر استانهای آذربایجان شرقی وغربی واردبیل ازنظر شاخصهای انتخابی توسعه بپردازد. نتایج نشان می دهد که شهرستان هایی که متعلق به استان آذربایجان شرقی می باشند از سطح توسعه یافتگی بالایی نسبت به دو استان دیگر برخوردارند، همچنین شهرستان های استان آذربایجان غربی نسبت به استان اربیل از سطح توسعه یافتگی بهتری برخوردار هستند. پس می توان به این نتیجه رسید که سیاست های جغرافیایی و همچنین وجود قطب های قوی در استان در بالا بردن سطح توسعه سایر شهرستان ها می تواند، تأثیر گذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

urveying Of Intra-Regional Differences in Terms of Development Indicators (Case Study:Northwest of Iran

نویسندگان [English]

  • M Amiri Yazdani 1
  • M Soltanpour Andarian 2
  • H Mohammadi Torkamani 2
1 Assistant Prof
2 Ms Student
چکیده [English]

Inequality and its aspect in geographic in recent years has been intense attention of politicians and planners. Inequality and its dimensions is the symptoms of underdevelopment. Because in fact countries that are known today as the developed countries Mean while have High socio-economic indicators distribution of income and opportunities in the community is Relatively equitable. However, the values ​​of these indices are low in developing countries and its distribution is very unfair. Regional inequalities is one of the features of Iran and after the brazil has the second place in world. What is the problem in this research is the Unequal levels of development among cities in Azerbaijan. Aim of this study touse the method of classification and leveling to division the town of this region – Ardebil, east Azerbaijan & west Azerbaijan- pay using selected indicators of development. The results show that the city of East Azerbaijan is the high level of development than the other two provinces. as well City located in West Azerbaijan province, have the better level of development of Ardebil cities. Then Can Concluded that Geo-politics and well being strong pole in province might be affect in raising the level of development of other cities.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Development- Inequality- Socio-economic indicators-Northwest Region