بررسی نقش نورپردازی در ایمنی و توسعه ی فضاهای شهری با استفاده از مدل VIKOR و TOPSIS (مورد مطالعه: پارک های ناحیه ای در تبریز)

نویسندگان

1 دانشیار

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

پارک ها یکی از عمده ترین فضاهای تفریحی در شهرها محسوب می شوند که ارتقاء مطلوبیت آنها به جذب بازدید کنندگان بیشتر و استفاده بهینه از فضاهای آنها منجر می گردد. یکی از تأثیر گذارترین راهها برای ارتقاء مطلوبیت، ایجاد ارزش و جذابیت و همچنین امنیت در پارک های شهری، نورپردازی آنها می باشد. کمبود امنیت در یک پارک شهری با کاهش تعداد مراجعه کنندگان و دفعات مراجعه توأم بوده و به کاهش مطلوبیت آنها می انجامد. هدف این تحقیق شناخت وطراحی فرآیند رویکرد تصمیم گیری چندمعیاری(MCDM)برای بررسی نقش نورپردازی در امنیت و توسعه ی پارک های شهری می باشد. روش تحقیق نیز در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. در این تحقیق ابتدا معیارهای مؤثر در نورپردازی پارک ها شناسایی شد و بر اساس رویکرد سلسه مراتبی (AHP) اهمیت و وزن هریک از شاخصها تعیین و برای رتبه بندی پارک ها با نورپردازی مناسب برای شهروندان از دو ابزار تصمیم گیری چندمعیاری؛ VIKORو TOPSIS استفاده گردیده است. نتایج رتبه بندی بر اساس معیارهای ارزیابی سبب گردید مهمترین معیارهای نورپردازی برای شهروندان در هر پارک مورد بررسی وشناسایی قرارگیرد. همچنین یافته‌های پژوهش براساس مدل Vikorو Topsis نشان می دهد که پارک ولیعصر از نظر نورپردازی در رتبه‌ی اول، خاقانی در رتبه‌ی دوم، باغمیشه در رتبه‌ی سوم و گلستان در رتبه ی چهارم قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lighting the Role of the Safety and Development of Urban Spaces Using the Vikor and Topsis Model (Case Study:Regional Parks of Tabriz)

نویسندگان [English]

  • M Kalantri 1
  • R Gholamhoseini 2
  • SH Zadeh Vali Khajeh 2
1 Associate Prof
2 Ms Student
چکیده [English]

The park is considered one of the most important recreational space in cities that Enhance their desirability to attract more visitors and leads to better use of their space. One of the most effective ways to enhance the utility, value and attractiveness of urban parks as well as security lighting them.Lack of security in a city park by reducing the number and frequency of visitors and associated leads to a reduction in their utility. The aim of this study was to identify and design a multi-criteria decision-making process approach (MCDM) to examine the development of security and lighting in urban parks. Methods research in this study is descriptive - analytic. Firstly, in the study identified light of the criteria in the park and the hierarchical approach (AHP) to determine the weight of each indicators and  Rating parks for the perfect lighting for residents are used  of multi-criteria decision-making; VIKOR and TOPSIS. The results are ranked according to the criteria of the evaluation criteria for the citizens of each park lighting should be investigated and identified. Also the results based on Vikor and Topsis models show that Vali Asr parks ranked first in terms of lighting, Khaghani second, Golestan third and Baghmyshh is ranked fourth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lighting
  • areas park
  • Vikor model
  • TOPSIS model
  • Tabriz