بررسی تغییر برخی عناصر اقلیمی در استان گلستان با استفاده از آزمون کندال

نویسندگان

1 دانشیار

2 کارشناسی ارشد

چکیده

جهت آشکارنمودن تغییر اقلیم در استان گلستان، داده های مربوط به 5 پارامتر دمای حداقل، دمای حداکثر، دمای میانگین، رطوبت نسبی و بارش سه ایستگاه سینوپتیک گرگان، گنبد و مراوه تپه در یک دوره آماری چهل و پنج ساله (1961-2005)  انتخاب شده و سپس کلیه این داده ها در یک پایگاه اطلاعاتی شامل 15 ماتریس (45×13) وارد محیط نرم افزار excel شدند و با استفاده از آزمون کندال روند تغییرات آنها بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییرات دمای میانگین در هر سه ایستگاه، مشابه با روند تغییرات دمای حداقل و تا حدی دمای حداکثر  آنهاست اما آنچه موجب افزایش دمای میانگین ایستگاه های منطقه شده، بیشتر دمای حداقل بوده است. همچنین رطوبت نسبی در ایستگاه گرگان بالا ترین روند معنا دار را دارد که این خود به علت نزدیکی ایستگاه به منبع رطوبتی دریای خزر است. اما در دو ایستگاه دیگر روند تغییر رطوبت نسبی بیشتر تابع کاهش دما در فصول مختلف سال می باشد که با افزایش و کاهش در میزان دما، روند رطوبت نسبی کاهش یا افزایش می یابد. در مورد پارامتر بارش می توان گفت:  فراوانی روندهای معنی دار در ایستگاه های مورد مطالعه دیده می شود اما روند های مثبت و منفی در ایستگاههای گنبد و مراوه تپه بیشتر از ایستگاه گرگان می باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying of Change in Some Elements of Climate in Golestan Province Using Kendall

نویسندگان [English]

  • M khosravi 1
  • S Mirdeylami 2
1 Department
2 Msc
چکیده [English]

    To clarifying climate change in Golestan province, five parameter data Minimum temperature, maximum temperature, average temperature, relative humidity and rainfall synoptic stations of Gorgan, Tapehs and hills Maraveh a period of forty-five years (1961-2005) of and then all the data in a database including 15 matrix (45 × 13) were entered into excel software environment Kendall trend test was conducted.The relative humidity of the highest significance for the occurrence of Gorgan station to station themselves near the Caspian Sea is the source of moisture. But the two other stations decreasing function of the change in relative humidity than temperature is the different seasons with the increase and decrease in relative humidity, the temperature will increase or decrease. In case of rain, the parameter can be said that many stations were significant trends are observed but the positive and negative Maraveh Tapeh and hill stations of Gorgan is the station.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • Temperature
  • Relative humidity
  • Rainfall
  • Kendall test
  • Golestan province