بررسی و تحلیل نظام سلسله مراتب شهری استان مرکزی با تأکید بر روستا شهرها

نویسنده

هیات علمی/ پیام نور تهران

چکیده

نظام شهری در طول زمان در حال تغییر و تحول و حتی تکامل می باشد. در یک نظام سکونتگاهی مطلوب دستیابی به توسعه متوازن و یکپارچه از نیازهای اساسی توسعه به شمار می آید و توسعه یکپارچه ناحیه ای در فضای منطقه ای یکی از وجوه مهم و اساسی آمایش سرزمین که هدف آن کاهش عدم تعادل بین نواحی شهری و روستایی و نواحی مختلف است، می باشد. همین امر باعث توجه برنامه ریزان به شهرهای کوچک و روستاشهرها شده است. روستاشهرها در حد واسط مراکز شهری و روستایی قرار دارند و علاوه بر تقویت شبکه سلسله مراتب سکونتگاهی و ایجاد یکپارچگی و نظم فضایی ـ مکانی نواحی روستایی و شهری، با ارائه خدمات برتر به روستاهای حوزه نفوذ و تأمین فرصتهای اشتغال، نقش مهمی در تعادل و توازن بین شهرها و نواحی روستایی خواهند داشت. در نظام سلسله مراتب شهری استان مرکزی  تعداد 20 شهر از 32 شهر به عنوان روستاشهر می باشند که می توانند نقش مهمی در تعادل بخشی به نظام ساسله مراتب شهری داشته باشند. هدف این مقاله سنجش و ارزیابی جایگاه این روستاشهرها در نظام سلسله مراتب شهری استان مرکزی با استفاده از روشهای متداول و رایج است. نتایج حاصل از تحلیل ها نشان می دهد که عدم تعادل یکی از ویژگی های بارز در نظام سلسله مراتب شهری استان می باشد که دو شهر اراک و ساوه به دلایل موقعیت جغرافیایی و صنعتی به عنوان دو قطب، به جذب جمعیت و خدمات می پردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Urban Hierarchy System in Markazi Province, on Rural Areas consideration

نویسنده [English]

  • Davoud Sheykhi
professor
چکیده [English]

Urban system is changing among the time. In a preferably settlement in order to be developed, it is necessary to have a harmony and homogeneity. Balanced is one of the basic requirements in development in context of regional land use. The aim is reducing the imbalance between urban and rural areas and different regions. It cause that planners have paid attention to small cities and intermediate urban centers as well as rural areas. These areas on top of strengthening networks and settlement hierarchies of spatial order and spatial integration of urban and rural areas, by providing superior service to the rural areas, supported employment opportunities. They will play an important role in the balance of urban and rural areas. Urban hierarchy in the Markazi province has 32 cities that 20 of them are as intermediate urban that can play an important role in the equilibrium of urban system. The aim of this paper is consider about position of intermediate urban in Markazi province by prevalent methods. The result of this study shows that imbalance is one of characters of urban hierarchy in Markazi province. Both cities Arak and Save have attracted the population and services because of their industrial and geographical reasons
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Intermediate Urban
  • Spatial Organization - Urban Hierarchy – Rating theorem
  • Markazi province