تحلیل علل زمین لغزش محله طالقانی شهر گرمی و روشهای کنترل و تثبیت آن

نویسندگان

1 هیات علمی/دانشگاه خوارزمی

2 کارشناس ارشد/دانشگاه خوارزمی

چکیده

زمین لغزش یکی از انواع  پدیده های  دامنه ای است که همواره خسارت های جانی و مالی زیادی را به بار می آورد.  در اکثر موارد جبران این خسارتها غیر ممکن بوده و یا هزینه سنگین برای بازسازی و اصلاح آنها نیاز است. میزان درصد وقوع این پدیده به طور نسبی در مناطق کوهستانی زیاد می باشد. شهر گرمی در منطقه کوهستانی شمال استان اردبیل واقع شده است. به همین دلیل یکی از مشکلات عمده این شهر، وقوع زمین لغزش های متعدد است که خسارات زیادی را در پی دارد. همین مساله اهمیت و ضرورت  تحقیق حاضر را بیان می کند. در این راستا سوال تحقیق این است که علل وقوع زمین لغزش در شهر گرمی کدامند؟ و چه روشهایی برای  جلوگیری از وقوع زمین لغزش موثر است؟ روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است. داده های مورد نیاز تحقیق از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای ونیز از بررسی میدانی و پرسشنامه فراهم شده است. جامعه آماری را ۱۵۰ نفر از کارشناسان و مدیریت محلی مرتبط با موضوع تحقیق تشکیل می دهد. از این جامعه، تعداد 32 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای محاسبه پایایی سوالات پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده و برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که عوامل محیطی(با میانگین3.69) در اولویت نخست، عوامل انسانی یا آنتروپیک(با میانگین3.54) از علل اصلی زمین لغزش در شهر گرمی است. برای روشهای تثبیت یا کنترل زمین لغزش، روشهای غیر فیزیکی بر روشهای فیزیکی برتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of landslide causes in the neighborhood of Taleghani in Germi City and stabilizing and control methods

نویسندگان [English]

  • V rIahi 1
  • A Pashazadeh 2
1 Asistant Prof
2 . MS graduated
چکیده [English]

 Landslide is one of a range of annual losses and volatility over the life of Johnny takes. Falling or sliding motion is often rapid and integrated volume of sedimentary material along the ranges. This more granular rock acts, and the rise of water is required. If the rocks are composed of layers of hard and loose, loose layers of water, large volumes of hard rock and integrate it into the upper moves. The experiences and studies related to the causes of landslides can be said that natural causes of landslides is the most important factors. The purpose of this study are also important factors in creating effective landslide area and the of the studies and experiences of other researchers Taleghani in Germi  city. In this regard, the research question is, what factors are influencing the landslides? And what strategies to stabilize and control the scope of this study there? It seems to. The first role of natural factors (climate, Geomorphology and topography) in the occurrence and severity of the landslide. But the role of human factors (land, construction) in the occurrence and severity of landslides cannot be time. It is therefore suggested that the method is effective in controlling and stabilizing landslides or non-physical?

کلیدواژه‌ها [English]

  • landslides
  • causes of landslides
  • landslide control
  • City of Germi