ارزیابی چالش ها و مشکلات شهرهای جدید اقماری در پذیرش جمعیت (نمونه موردی: شهر جدید صدرا)

نویسندگان

1 هیات علمی/دانشگاه زنجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد/دانشگاه زنجان

چکیده

با افزایش جمعیت کلان‌شهرهای ایران و با هدف تمرکززدایی از این شهرها که کاهش مشکلات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی آنها، شهرهای جدید احداث شدند. شهر جدید صدرا در 15 کیلومتری شمال غرب شیراز با این هدف مکان‌یابی شد. این مطالعه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعات کتابخانه‌ای و بررسیهای‌ میدانی، با رویکرد کیفی و کمی وجمع‌آوری اسنادی و اکتشافی داده‌ها انجام گرفته است، سعی در بررسی و ارزیابی مشکلات شهر صدرا در زمینۀ جمعیت‌پذیری در افق طرح دارد. نتایج مطالعه حاکی است که باگذشت حدود دو دهه از تصویب برنامۀ شهر جدید صدرا از نظر زمانی به اهداف اولیۀ خود که همانا جمعیت‌پذیری بخشی از مازاد جمعیت و تمرکززدایی از مادرشهر شیراز بوده دسترسی پیدا نکرده و بین اهداف اولیه و نتایج بدست آمده از عملکرد این شهردر این زمینه تفاوت فاحشی وجود دارد. در این پژوهش پیشنهادها و توصیه‌هایی جهت رفع موانع  و مشکلات و جذب جمعیت در این شهر جدید ارائه شده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of the new satellite cities in the acceptance of population (Case Study: Sadra New Town)

نویسندگان [English]

  • M. Kalantari 1
  • A. Bakhshi Bashbarat 2
1 Associate Prof
2 MS Student
چکیده [English]

The new towns were built as population of metropolitans had increased. It has happened in order to decentralized population as well as reduced economic, social, physical and environmental problems. Sadra new town is one of those towns that located just 15 km off of northwest of Shiraz. This study used descriptive - analytical studies and libraries as well as field studies. The approach was qualitative and quantitative in which gathering documentation and exploration of data has been done. This study tries to survey and assess the populating problems of Sadra in the planning horizon. Result shows that after almost 2 decade of approval of Sadra’s plan, it doesn't achieve the primary purpose in decentralization of Shiraz population. Accordingly there are dramatically distance between primary aims and the reality that happened. This study will give suggestions and recommendations to overcome obstacles and population attraction in this town.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New satellite city
  • population attraction – Shiraz
  • Sadra