ارزیابی میزان رضایت گردشگران از امکانات و خدمات گردشگری (مطالعة موردی بخش تاریخی- فرهنگی شهر اصفهان)

نویسندگان

1 هیات علمی/دانشگاه پیام نوراصفهان

2 کارشناس ارشد/دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد/ دانشگاه اصفهان

چکیده

      گردشگری از مهم ترین صنایع در حال رشد است و توسعة این صنعت، نیاز به برنامه های همه جانبه مناسب دارد تا بتوان در جذب گردشگران موفق بود. بسیاری از کشورها صنعت گردشگری را به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد زای خود      می دانند و تلاش در راه توسعة آن دارند. بر اساس گزارش های ارائه شده به وسیلة سازمان جهانی گردشگری، درآمد اغلب کشورها از گردشگری در سال های اخیر با سرعت چشمگیری در حال افزایش بوده است. مقالة حاضر با هدف ارزیابی میزان رضایت گردشگران ورودی به بخش تاریخی- فرهنگی شهر اصفهان، جهت برنامه ریزی بهتر و صحیح تر صنعت گردشگری این شهر صورت گرفته است. مقاله بر اساس یافته ها و نتایج یک بررسی میدانی در بخش تاریخی- فرهنگی شهر اصفهان در سال 1389تهیه شده است. پژوهش به صورتی طراحی شده است که ضمن ارزیابی میزان رضایت گردشگران از امکانات و خدمات گردشگری در این بخش از شهر اصفهان، پیشنهاداتی جهت استفادة بهینه از امکانات و خدمات موجود گردشگری ارائه نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که سطح رضایت گردشگران از امکانات و خدمات گردشگری شهر اصفهان در سطح بالایی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Satisfaction of tourists and tourism facilities (Case study of the historical - cultural city of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • A.H. Halabian 1
  • L. Pur Eidi Vand 2
  • M. Abdollah Zadeh 2
  • z. Omrani Sardo 3
1 Assistant Prof
2
3
چکیده [English]

The most important development of the tourism industry is growing and this industry, the need for comprehensive programs to be successful in attracting tourists. In many countries, the tourism industry as one of the main sources of income and trying to blame it on the road to development. According to reports presented to the World Tourism Organization reiterated, in most countries, income from tourism in recent years has been growing tremendously fast. Articles based on findings and results of a field study of the historical - cultural city of Isfahan in 1389 has been prepared. If the study is designed to assess the satisfaction of tourists and tourism facilities. In this section of the city of Isfahan, recommendations for optimal use of existing tourism facilities and services you offer. The results show that the satisfaction level of tourists and tourism facilities in Isfahan is high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Services
  • Tourism
  • tourist satisfaction
  • Isfahan