ساماندهی مکانی پارک و فضای سبز شهری با استفاده از مدلهای ارزیابی چند معیاره و GIS (نمونه موردی: منطقه 6 تهران)

نویسندگان

1 هیات علمی/ دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد/دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد/دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز قابل تصور نیست .پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگی های معضلات زیست محیطی آنها، موجودیت فضای سبز وگسترش آنرا برای همیشه اجتناب ناپذیرکرده است .هدف از انجام این تحقیق انتخاب بهترین مکان برای ایجاد فضای سبز و پارک در منطقه 6 تهران می باشد. برای این منظور از مدل مجموع ساده وزنی (SAW) در محیط نرم افزار Arc Gis استفاده شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده است. در این تحقیق با بررسی و ارزیابی معیارهای مورد نیاز در مکان گزینی پارک ها و فضای سبز اقدام به تهیه نقشه و ایجاد لایه اطلاعاتی برای هر یک از معیارها در محیط Gis گردید، سپس به منظور مدل سازی، به هر کدام از لایه های اطلاعاتی بر اساس مدل AHP وزن مناسبی اختصاص داده شد. نقشه ها با استفاده از مدل SAW که یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره است با یکدیگر تلفیق شده و بهترین مکان برای فضای سبز و پارک در محدوده مورد مطالعه پیشنهاد گردید.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Organization of Urban Parks and Green Spaces Using a Multi-Criteria Evaluation Models and GIS(Case Study: zone 6 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • A Pur Ahmad 1
  • S Asadi 2
  • M Molaei Ghlichi 3
  • B Najaf Pur 3
1 Prof
2 MS Student
3 MS Student
چکیده [English]

Today the city without green space is not imaginable. Consequences of urban development and the complexity of environmental problems result in green space necessity. The purpose of this study was selecting the best places for perform green space and park in zone 6 of Tehran city. Accordingly Simple Additive Weighted (SAW) in Arc GIS software has been used. The research’s method was a descriptive – analytic method. In this study after perusing of necessary scales for preferably places of parks and green space, maps and information layer in GIS has provided, therefore each layer get a weight by AHP model. The created maps have been analyzed via compositing them by using SAW. Accordingly the best location for green space and park is purposed.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Landscape- Optimal Location- Multi-Criteria Evaluation – SAW
  • Zone 6 of Tehran