بررسی تغییرات و روند پارامتر دما درایستگاه‌های ساحلی دریای خزر

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا/دانشگاه خوارزمی

2 کارشناس ارشد/دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اهمیت پدیده تغییرات آب وهوایی در دهه های اخیر، کوشش های زیادی در زمینه شناسایی این تغییرات در سطح جهان صورت گرفته است. در این مطالعه نیز تلاش شده که تغییرات رخ داده در دمای برخی از ایستگاه‌های سواحل شمالی کشور شناسایی شود. در همین راستا آمار ایستگاه‌های انزلی، رشت، رامسر، بابلسر و گرگان به مدت 50 سال (1955 تا2005 ) از سازمان هواشناسی کشورتهیه گردید. سپس با استفاده ازآزمون آماری من – کندال وجود تغییر، اثبات و با استفاده از آزمون گرافیکی آن، زمان و نوع تغییرات مشخص شد. نتایج بدست آمده نشان داد که نوسانات در این ایستگاه‌ها از نوع نوسانات کوتاه مدت بوده و نیز روند مثبت و منفی و نیز افزایشی و کاهشی داشته‌اند.تغییرات نشان داد به دمای حداقل بیشتر ایستگاه‌ها افزوده و از دمای حداکثر آنها کاسته شده است. تنها ایستگاه گرگان تغییراتی را نشان نداده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The surveying of variations and trend of temperature in coast stations of Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • F Sotoudeh 1
  • M Roshani 2
1 . PHD student
2 Graduated Master
چکیده [English]

With regard to significance of climatic change phenomena in last decades, has been performed many efforts for recognition of changes in the world. In this study, has tried which investigated to occurrence of variations to temperature in coast stations of Caspian Sea. In order to, the first step supplied to stations Data from Iran meteorological organization into duration 50 years (1955-2005). Therefore with use by Mann-Kendal test and its graphic test was determined to variation existence, its kind and time. Results show that Variations to these stations has been short – duration oscillations, and encompasses to negative and positive trend so increasing and decreasing too. The variations depicted to minimum temperature enhanced to more stations and their maximum temperature declined, but there is no change in Gorgan station.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abrupt changes
  • Trend
  • Mann-Kendal
  • oscillation
  • coastal stations of Caspian Sea